Z-D-2014

 • x-pdf 1/2014 [68,8 KB] - z dnia 2 stycznia 2014 r. o powołaniu Laboratorium Specjalistycznego Analizy Chromatograficznej pod kierownictwem dr M. Asztemborskiej.
 • x-pdf 2/2014 [31,4 KB] - z dnia 14.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy modernizacji klatki schodowej i windy towarowej
 • x-pdf 3/2014 [34,1 KB] - z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy układu do precyzyjnego wytrawiania powierzchni oraz napylania ciężkich warstw.
 • x-pdf 4/2014 [27,3 KB] - z dnia 03.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usług rzecznika patentowego dla IChF PAN
 • x-pdf 5/2014 [1 MB] - z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia w IChF regulaminu, programu MSD, rekrutacji na MSD, efektów kształcenia w MSD
 • x-pdf 5/2014 zał. 1 [5,3 MB] - Regulamin MSD
 • x-pdf 5/2014 zał. 2 [3,7 MB] - Program MSD
 • x-pdf 5/2014 zał. 3 [1,1 MB] - Warunki i tryb rekrutacji na MSD
 • x-pdf 5/2014 zał. 4 [970,4 KB] - Efekty kształcenia na MSD
 • x-pdf 6/2014 [29,2 KB] - z dnia 12.03.2014 r. w sprawie powołania stałej komisji d.s. wyboru wykonawcy prac projektowych/budowlanych dla IChF o wartości poniżej progu przetargowego określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • x-pdf 7/2014 [794,4 KB] - z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, z załącznikami
 • x-pdf 8/2014 [414,3 KB] - z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych w IChF
 • x-pdf 9/2014 [25 KB] - z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia komisji dla sprawdzenia i weryfikacji dokumentów
 • x-pdf 10/2014 [29 KB] - z dnia 20.05.2014 r. w sprawie Komisji Stypendialnej w IChF
 • x-pdf 12/2014 [27,7 KB] - z dnia 24.06.2014 r. w sprawie Regulaminu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF PAN
 • x-pdf 12/2014 zał 1 [494 KB] - Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF PAN dla studiów rozpoczętych przed 1 listopada 2014 r.
 • x-pdf 12/2014 zał 2 [443,2 KB] - Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF PAN dla studiów rozpoczętych po 31 października 2014 r.
 • x-pdf 13/2014 [14,9 KB] - z dnia 24.06.2014 r. w sprawie zasad finansowania doktorantów w IChF PAN
 • x-pdf 15/2014 [28,3 KB] - z dnia 18.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy remontu pomieszczeń 2014
 • x-pdf 16/2014 [33,9 KB] - z dnia 23.07.2014 r. w sprawie powołania Zespołu reprezentującego IChF przy odbiorze robót budowlanych „Modernizacja i przebudowa hali warsztatowej budynku laboratoryjno-warsztatowego z adaptacją części kubatury na laboratoria” wobec Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego
 • x-pdf 14/2014 [29,7 KB] - z dnia 14.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy mebli laboratoryjnych i dygestoriów
 • x-pdf 11/2014 [32,1 KB] - z dnia 20.05.2014 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF
 • x-pdf 17/2014 [30,6 KB] - z dnia 18.09.2014 r. w sprawie zmiany składu zespołu socjalnego opiniującego wnioski pracowników Instytutu o przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego
 • x-pdf 18/2014 [26,2 KB] - z dnia 16.10.2014 r. w sprawie inwentaryzacji w pomieszczeniach warsztatowych IChF
 • x-pdf 19/2014 [145,4 KB] - z dnia 31.10.2014 r. dotyczące metali szlachetnych i ich stopów znajdujących się w IChF
 • x-pdf 19/2014 zał. 2 [36,9 KB] - wzór Wykazu Metali Szlachetnych Przechowywanych w Jednostce Organizacyjnej IChF
 • x-pdf 19/2014 zał. 3 [40,3 KB] - Wzór protokołu Zdawczo Odbiorczego
 • x-pdf 19/2014 zał. 4 [39,2 KB] - Wzór Ewidencji Metali Szlachetnych w Miejscu Przechowywania
 • x-pdf 20/2014 [585,1 KB] - z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w: "Warunkach i trybie rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz zasadach powoływania Komisji Rekrutacyjnej” (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 5/14 z dn. 12.03.2014)
 • x-pdf 20/2014 zał. 1 [1,2 MB] - Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IChF oraz zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej
 • x-pdf 21/2014 [33,5 KB] - z dnia 21.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru usługodawcy na Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN w 2015 i 2016 roku
 • x-pdf 22/2014 [25,1 KB] - z dnia 17.12.2014 r. o powołaniu dr. Romana Luboradzkiego na pełnomocnika Dyrekcji IChF PAN do spraw upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 • x-pdf 23/2014 [32,1 KB] - z dnia 17.12.2014 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych
 • x-pdf 24/2014 [27,9 KB] - z dnia 18.12.2014 r. w sprawie inwentaryzacji w kasie IChF
 • x-pdf 25/2014 [29,2 KB] - z dnia 18.12.2014 r. w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku