Z-D-2013

 • x-pdf 1/2013 [27,9 KB] - z dnia 25.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy komory rękawicowej z kontrolowaną atmosferą typu glove box.
 • x-pdf 2/2013 [25,5 KB] - z dnia 25.01.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.01.2013 r.
 • x-pdf 3/2013 [30,5 KB] - z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy kwadrupolowego spektrometru mas.
 • x-pdf 4/2013 [24,8 KB] - z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rozszerzenia obowiązującego w IChF PAN Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt o dodatkową klasę czwartego rzędu w Dziale Badania Naukowe, Wydawnictwa i Popularyzacja.
 • x-pdf 5/2013 [453 KB] - z dnia 22.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy potencjostatu z wyposażeniem.
 • x-pdf 6/2013 [438,1 KB] - z dnia 01.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy komory rękawicowej z kontrolowaną atmosferą typu glove box-2.
 • x-pdf 7/2013 [431,7 KB] - z dnia 04.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy komory próżniowej z wyposażeniem.
 • x-pdf 8/2013 [383,6 KB] - z dnia 06.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania godła Instytutu Chemii Fizycznej PAN.
 • x-pdf 9/2013 [34,5 KB] - z dnia 08.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy modernizacji i przebudowy hali warsztatowej budynku laboratoryjno-warsztatowego z adaptacją części kubatury na laboratoria.
 • x-pdf 10/2013 [22,2 KB] - z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie Komisji Stypendialnej
 • x-pdf 11/2013 [23,1 KB] - z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD
 • x-pdf 12/2013 [39,3 KB] - z dnai 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz o wysokości stypendiów i zapomogi w roku 2013.
 • x-pdf 13/2013 [31,2 KB] - z dnia 21.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy potencjostatu z wyposażeniem-2
 • x-pdf 14/2013 [29,6 KB] - z dnia 28.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy skaningowego mikroskopu bliskich oddziaływań AFM/STM.
 • x-pdf 15/2013 [28,5 KB] - z dnia 05.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy kamery CCD na zakres twardego promieniowania X.
 • x-pdf 16/2013 [27 KB] - z dnia 16.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy piezopozycjonera XYZ z kontrolerem.
 • x-pdf 17/2013 [27,1 KB] - z dnia 16.04.2013 r. w sprawie wyznaczenia komisji dla sprawdzenia i weryfikacji dokumentów.
 • x-pdf 18/2013 [28,7 KB] - z dnia 19.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy laserowej wyciągarki do mikropipet.
 • x-pdf 20/2013 [23,1 KB] - z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/13 z dnia 8 marca 2013 r. dotyczącego wysokości stypendiów i zapomogi w roku 2013.
 • x-pdf 19/2013 [34 KB] - z dnia 26.04.2013 r. w sprawie sprostowania treści Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.
 • x-pdf 21/2013 [28,6 KB] - z dnia 20.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy remontu laboratoriów - 3/2013.
 • x-pdf 22/2013 [29,8 KB] - z dnia 21.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usługi hotelowo – restauracyjnej dla: 6th International Annual Meeting of GDRI Catalyse.
 • x-pdf 23/2013 [31,7 KB] - z dnia 1.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy oprzyrządowania do mikroskopu MultiMode 8 firmy Bruker/Vecoo.
 • x-pdf 24/2013 [22,6 KB] - z dnia 3.07.2013 r. w sprawie powołania komisji d.s. likwidacji środków trwałych i innych materiałów będących własnością Instytutu.
 • x-pdf 25/2013 [29,9 KB] - z dnia 4.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy komponentów optycznych.
 • x-pdf 26/2013 [31 KB] - z dnia 8.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy zestawu do mikrowstrzyknięć bazującego na mikroskopie fluorescencyjnym
 • x-pdf 27/2013 [30,5 KB] - z dnia 9.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS – 2 szt.
 • x-pdf 28/2013 [33,1 KB] - z dnia 2.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy dwóch zestawów przenośnych spektrometrów Ramana z mikroskopem oraz oprzyrządowaniem
 • x-pdf 30/2013 [30,3 KB] - z dnia 2.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy wyposażenia laboratorium hodowli komórek
 • x-pdf 31/2013 [28,8 KB] - z dnia 10.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy cytometru przepływowego.
 • x-pdf 32/2013 [27,8 KB] - z dnia 23.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa
 • x-pdf 33/2013 [22,5 KB] - z dnia 03.10.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/13 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 8 marca 2013 r. dotyczącego wysokości stypendiów i zapomogi w roku 2013
 • x-pdf 34/2013 [27,2 KB] - z dnia 03.10.2013 r. w sprawie podziału środków z funduszu pomocy materialnej na okres od września do grudnia 2013 roku
 • x-pdf 35/2013 [32,1 KB] - z dnia 03.10.2013 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF PAN
 • x-pdf 35/2013 zał 1 [30,3 KB] - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktorantów MSD w IChF PAN (wzór)
 • x-pdf 36/2013 [29,5 KB] - z dnia 11.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usługi ochrony Obiektu Państwowego przy ul. Kasprzaka 44/52
 • x-pdf 37/2013 [34,4 KB] - z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy chromatografu gazowego z detektorami FID i EAG oraz chromatografu gazowego z detektorem typu pułapka jonowa
 • x-pdf 38/2013 [24,4 KB] - z dnia 16.10.2013 r. w sprawie inwentaryzacji w magazynie gospodarczym IChF PAN
 • x-pdf 39/2013 [41 KB] - z dnia 16.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w IChF PAN
 • x-pdf 40/2013 [29,9 KB] - z dnia 22.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy wielokanałowego potencjostatu/galwanostatu
 • x-pdf 41/2013 [31 KB] - z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy na Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do drukujących urządzeń biurowych
 • x-pdf 29/2013 [31,7 KB] - z dnia 2.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy potencjostatu z wyposażeniem oraz komory laminarnej
 • x-pdf 43/2013 [49 KB] - z dnia 28.11.2013 w sprawie inwentaryzacji metali szlachetnych w zakładach naukowych IChF
 • x-pdf 44/2013 [35,6 KB] - z dnia 11.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usługi hotelowo-restauracyjnej dla International Symposium on Nanostructured Functional Materials „NanoFunMat” 2014
 • x-pdf 45/2013 [30,6 KB] - z dnia 13.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego
 • x-pdf 46/2013 [31,8 KB] - z dnia 17.12.2013 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych w IChF w 2013 r.
 • x-pdf 47/2013f [68,8 KB] - z dnia 31 grudnia 2013 r. o zmianie kierownika Laboratorium Specjalistycznego Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej: prof. J. Lipkowskiego zastępuje dr R. Luboradzki.
 • x-pdf 48/2013 [21,2 KB] - z dnia 31.12.2013 r. w sprawie inwentaryzacji w kasie IChF
 • x-pdf 49/2013 [23,2 KB] - z dnia 31.12.2013 r. w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku
 • x-pdf 4/2013 [662,5 KB] - zał 1: Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • x-pdf 50/2013 [18,8 KB] - z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/13 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 8 marca 2013 r. dotyczącego Komisji Stypendialnej w IChF
 • x-pdf 42/2013 [43,1 KB] - z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usługi sukcesywnej dostawy biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwa wizowego dla ICHF PAN