Z-D-2015

 • x-pdf 1/2015 [442,7 KB] - z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w IChF
 • x-pdf 2/2015 [497,7 KB] - z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w IChF
 • x-pdf 2/2015 zał 1 [455,7 KB] - Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w IChF i wzór ogłoszenia o Konkursie
 • x-pdf 3/2015 [29,9 KB] - z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej
 • x-pdf 4/2015 [14,6 KB] - z dnia 13.03.2015 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Zarządzania własnością przemysłową w IChF
 • x-pdf 5/2015 [29,8 KB] - z dnia 10.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej w IChF
 • x-pdf 6/2015 [137,8 KB] - w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru w IChF PAN
 • x-pdf 7/2015 [27,5 KB] - z dnia 20.04.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Młodzi badacze IChF PAN” w IChF
 • x-pdf 7/2015 zał 1 [61,9 KB] - Regulamin konkursu „Młodzi badacze IChF PAN” w IChF
 • x-pdf 7/2015 zał 2 [39,9 KB] - wzór Ogłoszenia o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń w konkursie „Młodzi badacze IChF PAN”
 • x-pdf 8/2015 [100,2 KB] - z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD w IChF
 • x-pdf 8/2015 zał 1 [318,1 KB] - Tekst jednolity Regulaminu
 • x-pdf 9/2015 [19,7 KB] - z dnia 29.04.2015 r. w sprawie Komisji Stypendialnej w IChF
 • x-pdf 10/2015 [36,9 KB] - z dnia 14.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy oscylatora femtosekundowego
 • x-pdf 11/2015 [38,4 KB] - z dnia 14.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy pionowego centrum obróbkowego
 • x-pdf 12/2015 [25,4 KB] - z dnia 18.05.2015 r. w sprawie podziału środków z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF
 • x-pdf 13/2015 [18,4 KB] - z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zarządzania miejscami w hotelu doktoranckim IChF
 • x-pdf Regulamin zmh [129,4 KB] - Regulamin zarządzania miejscami w hotelu doktoranckim IChF
 • x-pdf Zał 1 do Regulaminu zmh [36,4 KB] - formularz wniosku o przyznanie miejsca w hotelu
 • x-pdf Zał 2 do Regulaminu zmh [118,5 KB] - Regulamin porządkowy hotelu doktoranckiego
 • x-pdf Zał 3 do Regulaminu zmh [155,1 KB] - Umowa o zakwaterowanie w hotelu
 • x-pdf 14/2015 [42,7 KB] - z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia w IChF zasad realizacji zagranicznych wyjazdów kilku rodzajów
 • x-pdf 14/2015 zał 1 [182,2 KB] - Zasady realizacji zagranicznych wyjazdów studentów na praktyki (SMP), w ramach programu Erasmus+ do krajów programu
 • x-pdf 14/2015 zał 2 [137,6 KB] - Zasady realizacji zagranicznych wyjazdów nauczycieli akademickich w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych w jednostkach naukowych (STA), w ramach programu Erasmus+
 • x-pdf 14/2015 zał 3 [143,2 KB] - Zasady realizacji wyjazdów pracowniczych w celach szkoleniowych (STT), w ramach programu Erasmus+
 • x-pdf 14/2015 zał 4 [41,1 KB] - Zasady gospodarowania OS w ramach programu Erasmus+
 • x-pdf 15/2015 [21,6 KB] - z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powołania komisji d.s. likwidacji środków trwałych i innych materiałów będących własnością IChF
 • x-pdf 16/2015 [18,2 KB] - z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałającej mobbingowi obowiązującej w IChF.
 • x-pdf 16/2015 zał. 1 [325,4 KB] - Procedura przeciwdziałająca mobbingowi obowiązująca w IChF
 • x-pdf 17/2015 [37,5 KB] - z dnia 23.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w IChF
 • x-pdf 18/2015 [30,9 KB] - z dnia 28.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy sprzętu laboratoryjnego do syntezy organicznej
 • x-pdf 19/2015 [38,1 KB] - z dnia 10.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko doktoranta w ramach projektu „Kataliza sterowana światłem na powierzchni cząstek koloidalnych”
 • x-pdf 20/2015 [24,7 KB] - z dnia 11.08.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej komisji d.s. wyboru wykonawcy prac projektowych/budowlanych
 • x-pdf 21/2015 [35,6 KB] - z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy wysokociśnieniowego reaktora przepływowego wraz z wyposażeniem
 • x-pdf 22/2015 [37,7 KB] - z dnia 28.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy spektrofotometru IR wraz z przystawką DRIFT
 • x-pdf 23/2015 [17,5 KB] - z dnia 29.09.2015 r. w sprawie uaktualniania obsady personalnej Formacji Obrony Cywilnej IChF PAN
 • x-pdf 24/2105 [30,8 KB] - z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powołania komisji do przekazania Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pomocy dydaktycznych
 • x-pdf 25/2015 [61,5 KB] - z dnia 01.10.2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Instytutu Chemii Fizycznej PAN
 • x-pdf 25/2015 Zał 1 [1,6 MB] - Regulamin wynagradzania IChF PAN
 • 25/2015 zał 1c [33,5 KB] - Załącznik nr 1c (wypełniany przy korzystaniu z Załącznika nr 4) do Załącznika nr 9
 • 25/2015 zał 1b [33,5 KB] - Załącznik nr 1b (wypełniany przy korzystaniu z Załącznika nr 3) do Załącznika nr 9
 • 25/2015 zał 1a [33,5 KB] - Załącznik nr 1a (wypełniany przy korzystaniu z Załącznika nr 2) do Załącznika nr 9
 • x-pdf 27/2015 [28 KB] - z dnia 21.10.2015 r. w sprawie inwentaryzacji w magazynie gospodarczym IChF
 • x-pdf 26/2015 [30,6 KB] - z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usługi ochrony terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52
 • x-pdf 28/2015 [26 KB] - z dnia 18.11.2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej przy IChF
 • x-pdf 36/2015 [22,6 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. Piotra Cwaliny na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw własności intelektualnej.
 • x-pdf 35/2015 [16,8 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. Aleksandry Kapuścińskiej-Bernatek na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw projektu ERASMUS+.
 • x-pdf 34/2015 [16,5 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. mgr Agnieszki Tadrzak na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw finansowania badań i rozwoju.
 • x-pdf 33/2015 [27,3 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. dr. Romana Luboradzkiego na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 • x-pdf 32/2015 [18,4 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. prof. dr hab. Jerzego Herbicha na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • x-pdf 31/2015 [26,9 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. prof. dr hab. Aleksandra Jabłońskiego na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw organizacyjnych związanych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego do realizacji bieżących i przyszłych planów badawczych w IChF PAN...
 • x-pdf 30/2015 [23,4 KB] - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu z dniem 25.11.2015 r. prof. dr hab. Roberta Hołysta na pełnomocnika Dyrektora IChF PAN do spraw dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem.
 • x-pdf 29/2105 [219,4 KB] - z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania ZD Chemipan IChF PAN, w tym kosztów ponoszonych przez ZD Chemipan w związku z jego działalnością oraz terminu przekazania zysku ZD Chemipan
 • x-pdf 37/2015 [23 KB] - z dnia 02.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla celów zaliczania do minimum kadrowego warunkującego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
 • x-pdf 37/2015 zał. 1 [52,1 KB] - OŚWIADCZENIE dla celów zaliczania do minimum kadrowego warunkującego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
 • x-pdf 38/2015 [27,6 KB] - z dnia 03.12.2015 r. w sprawie wydzielenia zakupów myszy komputerowych, klawiatur komputerowych, okablowania, pen drive, wiatraków (coolery), akumulatorów i baterii jako osobnej części zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • x-pdf 39/2015 [51,2 KB] - z dnia 16.12.2015 w sprawie inwentaryzacji metali szlachetnych w zakładach naukowych IChF
 • x-pdf 40/2015 [33,1 KB] - z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany składu Zespołu nr 3 do inwentaryzacji metali szlachetnych w III zakładzie
 • x-pdf 41/2015 [31,4 KB] - z dnia 21.12.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych w IChF
 • x-pdf 42/2015 [22,9 KB] - z dnia 21.12.2015 r. w sprawie inwentaryzacji w kasie IChF
 • x-pdf 43/2015 [22,8 KB] - z dnia 21.12.2015 r. w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku