Z-D-2016

 • x-pdf 1/2016 [29,4 KB] - z dnia 08.01.2016 r. w sprawie wyznaczenia komisji dla sprawdzenia i weryfikacji dokumentów
 • x-pdf 2/2106 [32,1 KB] - z dnia 12.01.2016 r. w sprawie wydzielenia zakupów myszy komputerowych, klawiatur komputerowych, okablowania, pen drive, wiatraków (coolerów), akumulatorów, baterii, HUB'ów USB, szyn do obudów RACK, czytników pamięci USB jako osobnej części zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • x-pdf 3/2016 [49,9 KB] - z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zgody na podjęcie przez pracownika naukowego Instytutu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Instytutem lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • x-pdf 4/2016 [1010,5 KB] - z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Warunkach i trybie rekrutacji na MSD w IChF PAN oraz zasadach powoływania Komisji Rekrutacyjnej”
 • x-pdf 4/2016 Z 1 [1,2 MB] - Załącznik
 • x-pdf 5/2016 [26 KB] - z dnia 03.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy pułapek feromonowych
 • x-pdf 6/2016 [38,4 KB] - z dnia 21.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy kwadrupolowego spektrometru masowego z kapilarnym dozowaniem próbek
 • x-pdf 7/2016 [54,6 KB] - z dnia 22.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w IChF
 • x-pdf 8/2016 [341,7 KB] - z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego IChF PAN
 • x-pdf 8/2016 zal 1 [4,1 MB] - Regulamin Organizacyjny IChF PAN
 • x-pdf 9/2016 [35,9 KB] - z dnia 11.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy kwadrupolowego spektrometru masowego z kapilarnym dozowaniem próbek-2
 • x-pdf 10/2016 [42,8 KB] - z dnia 12.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy wysokosprawnego chromatografu cieczowego UHPLC z detektorem fotodiodowym
 • x-pdf 11/2016 [45,5 KB] - z dnia 18.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko doktoranta w ramach projektu „Funkcjonalizowane nanostruktury plazmoniczne do multipleksowych analiz immunomarkerów w układach mikroprzepływowych”
 • x-pdf 12/2016 [42,6 KB] - z dnia 18.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko typu post-doc w ramach projektu „Chemia związków siarki w środowiskach pozaziemskich”
 • x-pdf 13/2016 [42,7 KB] - z dnia 18.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko doktoranta w ramach projektu „Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka”
 • x-pdf 14/2016 [46,6 KB] - z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska dwóch doktorantów w ramach projektu „Ruchome granice: międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych”
 • x-pdf 15/2016 [40,7 KB] - z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska dwóch doktorantów w ramach projektu „Ruchome granice: międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych”
 • x-pdf 16/2016 [44,4 KB] - z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w ramach projektu „Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokataliza torów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny”
 • x-pdf 17/2016 [52,5 KB] - z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska dwóch doktorantów w ramach projektu „Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokataliza torów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny”
 • x-pdf 18/2016 [47,3 KB] - z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w ramach projektu „Samoorganizujące się struktury donorowo-akceptorowe w jednoskładnikowych i binarnych warstwach półprzewodników organicznych”
 • x-pdf 19/2016 [48,5 KB] - z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska adiunktów (3 wakaty) w ramach projektu „The CREAtion of the Department of Physical Chemistry of Biological SysTEms”
 • x-pdf 20/2016 [17,4 KB] - z dnia 29.04.2016 r. w sprawie Komisji Stypendialnej w IChF
 • x-pdf 21/2016 [24,4 KB] - z dnia 12.05.2016 r. w sprawie podziału środków z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów MSD w IChF na rok 2016
 • x-pdf 22/2106 [41,4 KB] - z dnia 18.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w ramach projektu „NEW TECHNOLOGICAL ADVANCES FOR THE THIRD GENERATION OF SOLAR CELLS"
 • x-pdf 23/2016 [44,3 KB] - z dnia 23.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko doktoranta w ramach projektu „Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka”
 • x-pdf 24/2016 [44,9 KB] - z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko doktoranta w ramach projektu „Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka”
 • x-pdf 25/2016 [43,6 KB] - z dnia 31.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na dwa stanowiska postdoca-adiunkta w ramach projektu „Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka”
 • x-pdf 26/2016 [20,5 KB] - z dnia 09.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Mobilność młodych badaczy IChF PAN”
 • x-pdf 26/2016 zal 1 [93,6 KB] - Regulamin
 • x-pdf 27/2016 [29,9 KB] - z dnia 10.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy przenośnego mikrospektrometru Ramana z mikroskopem i oprzyrządowaniem
 • x-pdf 28/2016 [21,5 KB] - z dnia 10.06.2016 r. w sprawie procedury regulującej sposób powoływania i funkcjonowanie Rzecznika Praw Naukowca w IChF
 • x-pdf 28/2016 zał 1 [114,3 KB] - Procedura regulująca sposób powoływania i funkcjonowanie Rzecznika Praw Naukowca w IChF
 • x-pdf 26/2016 zał 2 [42,1 KB] - Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu
 • x-pdf 29/2016 [23,7 KB] - z dnia 10.06.2016 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Naukowca w IChF
 • x-pdf 30/2016 [216,6 KB] - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Zakładów Naukowych i Zespołów Badawczych IChF
 • x-pdf 31/2016 [97,5 KB] - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zasad oceny Zespołów Badawczych IChF
 • x-pdf 32/2016 [154,4 KB] - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie likwidacji Laboratoriów Specjalistycznych, powołania Laboratoriów Aparatury Specjalistycznej oraz określenia ich zadań
 • x-pdf 33/2016 [48,2 KB] - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska dwóch młodych badaczy w ramach projektu „Nowe polimery wdrukowane białkowymi markerami raka jako selektywne warstwy rozpoznające w chemoczujnikach”
 • x-pdf 34/2016 [38,2 KB] - dnia 05.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko asystenta (doktoranta) w ramach projektu „The CREAtion of the Department of Physical Chemistry of Biological SysTEms”
 • x-pdf 35/2016 [31,2 KB] - z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie „Mobilność Młodych Badaczy IChF PAN”
 • x-pdf 36/2016 [246,2 KB] - z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, dystrybucji oraz stosowania w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 w IChF
 • x-pdf 36/2016 zał 1 [27,7 KB] - OŚWIADCZENIE
 • x-pdf 36/2016 zał 2 [53,5 KB] - KSIĄŻKA KONTROLI środków odurzających, środków psychotropowych i prekursorów kategorii 1
 • x-pdf 37/2016 [37,8 KB] - z dnia 28.07.2016 r. w sprawie powołania na stanowisko Osoby odpowiedzialnej za nadzór nad środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1 w IChF
 • x-pdf 39/2016 [28,3 KB] - z dnia 18.08.2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
 • x-pdf 40/2016 [42,8 KB] - z dnia 01.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska adiunktów (2 wakaty) w ramach projektu „NEW TECHNOLOGICAL ADVANCES FOR THE THIRD GENERATION OF SOLAR CELLS”
 • x-pdf 41/2016 [46,1 KB] - z dnia 01.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko doktoranta w ramach projektu „Kataliza sterowana światłem na powierzchni cząstek koloidalnych”
 • x-pdf 38/2016 [19,7 KB] - z dnia 29.07.2016 r. w sprawie aktualizacji zasad rachunkowości w IChF
 • x-pdf 38/2016 zał 1 [84,1 KB] - Wykaz programów, zasady ochrony danych, daty rozpoczęcia jego eksploatacji
 • x-pdf 43/2016 [81,2 KB] - z dnia 19.09.2016 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych IChF.
 • x-pdf 42/2016 [19,7 KB] - z dnia 12.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia jednoznacznej formuły nazwy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, która obowiązkowo powinna być używana w pracach z afiliacją IChF PAN
 • x-pdf 44/2016 [33,6 KB] - z dnia 21.09.2016 r. w sprawie uaktualnienia obsady personalnej Stałego Dyżuru i Formacji Obrony Cywilnej w IChF PAN na okres zagrożenia
 • x-pdf 44/2016 zał 1 [29 KB] - Skład osobowy Stałego Dyżuru i Formacji Obrony Cywilnej IChF PAN
 • x-pdf 45/2016 [91,6 KB] - z dnia 27.09.2016 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych IChF
 • x-pdf 46/2016 [32,9 KB] - z dnia 05.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy podzespołów do budowy spektrometru typu von Hamosa
 • x-pdf 47/2016 [27,9 KB] - z dnia 06.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru dostawcy analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta
 • x-pdf 48/2016 [19,4 KB] - z dnia 10.10.2016 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
 • x-pdf 49/2016 [29 KB] - z dnia 10.10.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów w IChF
 • x-pdf 50/2016 [23,9 KB] - z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracownikom uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programów „Horyzont 2020" lub Euratom ze środków „Premii na Horyzoncie”
 • x-pdf 50/2016 zał 1 [76,8 KB] - Regulamin
 • x-doc 50/2016 zał - wniosek [40 KB] - formularz wniosku o przyznanie dodatku projektowego
 • x-pdf 51/2016 [41,4 KB] - z dnia 10.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko asystenta w ramach projektu Powroty FNP „Waste into fuel – catalyst and proces development for waste biomass valorization”
 • x-pdf 52/2016 [34,3 KB] - z dnia 10.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko magistranta-stypendysty w ramach projektu Powroty FNP „Waste into fuel – catalyst and proces development for waste biomass valorization”
 • x-pdf 53/2016 [21,6 KB] - z dnia 20.10.2016 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia inwentaryzacji środków trwałych dla Zespołu spisowego nr 14
 • x-pdf 54/2016 [206,9 KB] - z dnia 31.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska asystentów (doktorantów) w ramach projektów: grant NaMeS 711859 oraz grant MNiSW projekty międzynarodowe współfinansowane nr umowy 3549/H2020/COFUND/2016/2
 • x-pdf 55/2016 [21,7 KB] - z dnia 31.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych zasad rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom
 • x-pdf 55/2016 zał 1 [710,9 KB] - Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom
 • x-pdf 56/2016 [36,4 KB] - z dnia 25.11.2016 r. W sprawie uaktualnienia obsady personalnej Formacji Obrony Cywilnej w IChF PAN
 • x-pdf 57/2016 [46,5 KB] - z dnia 29.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko magistranta-stypendysty w ramach projektu „Strategie uczenia klasyfikatorów chemicznych opartych o procesy reakcja-dyfuzja”
 • x-pdf 58/2016 [28,5 KB] - z dnia 07.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru usługodawcy na sprzątanie pomieszczeń IChF
 • x-pdf 59/2016 [41,7 KB] - z dnia 16.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko adiunkta (chemik) w ramach projektu „NEW TECHNOLOGICAL ADVANCES FOR THE THIRD GENERATION OF SOLAR CELLS”
 • x-pdf 60/2016 [41,4 KB] - z dnia 16.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko adiunkta (teoretyk) w ramach projektu „NEW TECHNOLOGICAL ADVANCES FOR THE THIRD GENERATION OF SOLAR CELLS”
 • x-pdf 61/2016 [29,6 KB] - z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych w IChF w 2016 r.
 • x-pdf 62/2016 [20,8 KB] - z dnia 28.12.2016 r. w sprawie inwentaryzacji w kasie IChF
 • x-pdf 63/2016 [22,1 KB] - z dnia 28.12.2016 r. w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku.
 • x-pdf 64/2016 [57,1 KB] - z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Zespołów Badawczych Instytutu Chemii Fizycznej PAN.
 • x-pdf 65/2016 [239,8 KB] - z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego Chemipan Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w tym kosztów ponoszonych przez ZD Chemipan w związku z jego działalnością oraz terminu przekazania zysku ZD Chemipan
 • x-pdf 66 [40,6 KB] - z dnia 30.12.2016 r. w sprawie metodologii obliczania średniego wskaźnika kosztów pośrednich dla IChF PAN